Šios Elektroninės prekybos naudojimosi nuostatos (toliau – nuostatos) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp Visa Info, UAB elektroninės parduotuvės www.pigupirkti.lt (toliau – el.parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir Visa Info, UAB kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios Visa Info, UAB ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ar jų įgalioti atstovai;

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija ar jų įgalioti atstovai;

1.3. juridiniai asmenys ar jų įgalioti atstovai;

2. Jeigu Jūs norite naudotis el. parduotuvės paslaugomis, turite užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir aktyvavote savo abonento duomenis.

3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Nuostatų II sk. „Privatumo politika“. Šie duomenys yra būtini, norint vykdyti Jūsų užsakymus. Mes nekaupiame ir neprašome pateikti duomenų apie Jūsų mokėjimo korteles ar bankų sąskaitas. Atsiskaitymus vykdo mokejimai.lt.

4. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos. Prekių pristatymo (transportavimo) išlaidos skaičiuojamos atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį. Pristatymo kaina pridedama prie užsakymo bendros sumos. Užsakytas prekes galima atsiimti nemokamai, prieš tai suderinus telefonu ir atvykstant jų pasiimti į mūsų biurą.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir Visa Info, UAB laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą,  užpildę vartotojo rekvizitus,  patvirtinate užsakymą sumokėdami už prekes.

II. Privatumo politika

6. Privatumo politika reglamentuoja el. kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Jūsų asmens duomenų rinkimą be šių nuostatų, nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

7. Visa Info, UAB vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

7.1. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi apibrėžtais, sąžiningais ir teisėtais tikslais, kai:

7.1.1. duomenų subjektas sutinka pateikti savo asmens duomenis,  kuomet užpildo registracijos formą prekių užsakymui ir susipažįsta, bei sutinka laikytis naudojimosi nuostatų. Asmens duomenys reikalingi užsakymo įvykdymui.

7.1.2. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Visa Info, UAB arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

8. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas:

8.1. Visa Info, UAB gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:

8.1.1 apdoroti, patvirtinti ir įvykdyti prekių užsakymus;

8.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;

8.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

8.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

9. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalote nedelsdamas duomenis atnaujinti.

10. Visa Info, UAB gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

11. Pateikdami savo asmens duomenis Visa Info, UAB Jūs kartu sutinkate ir leidžiate Visa Info, UAB naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis. Jūs sutinkate gauti iš Visa Info, UAB informaciją apie el.parduotuves pakeitimus, prekes arba paslaugas. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti arba atvejus, kai toks duomenų atskleidimas yra neišvengiamas vykdant Jūsų užsakymą

12. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

13. Visa Info, UAB , gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu.

III. Jūsų teisės ir pareigos

14. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. Naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties nuostatomis ir privalote jų laikytis, atsakydami už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve

15. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais. 16. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

17. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti Visa Info, UAB. Visa Info, UAB neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Visa Info, UAB turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

18. Visa Info, UAB neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

IV. VISA INFO, UAB teisės ir pareigos

19. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Nuostatose, ir Visa Info, UAB turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

20. Visa Info, UAB pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

21. Visa Info, UAB, susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

22. Už prekes galima atsiskaityti:

22.1. Bankiniu pavedimu per sistemą mokėjimai.lt

22.2. išankstiniu banko pavedimu į įmonės Visa Info, UAB sąskaitą SEB banke: LT 20 7044 0600 0780 0769.

22.3. grynaisiais pinigais (atvykus į biurą)

V. Prekių pristatymas

23. Visa Info, UAB įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu per 3 darbo dienas.

24. Prekes pristatys Visa Info, UAB, mūsų įgaliotas atstovas, arba įgalioti kurjeriai.

25. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

26. Prekės pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

27. Kokybiškos baseinų priežiūros prekės nekeičiamos ir negražinamos.

28. Jeigu grąžinama nekokybiška prekė, Visa Info, UAB įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Visa Info, UAB neturi analogiškos prekės, jums bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

29. Visa Info, UAB pageidauja, kad prekės būtų grąžinamos originalioje prekės pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

30. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu: perkami baseino ar Spa chemikalai, vandens testai ir testavimo reagentai, ir Jūs pažeidėte pakuotės apsaugas (atplėšėte ar atidarėte pakuotę); Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

VI. Baigiamosios nuostatos

31. Visa Info, UAB pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Nuostatas ir kitus su Nuostatomis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Nuostatų papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

32. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Nuostatas redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

33. Jei po Nuostatas pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Nuostatų redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

34. Visi nesutarimai dėl šių Nuostatų vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

35. El. parduotuvėje nurodyta prekės išvaizda arba pakuotė (tara) pavaizduota nuotraukoje gali neatitikti realios prekės išvaizdos arba pakuotės dydžio.

36. Šioms Nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.